30 maja 1924 r.

30 maja 1924 r.

30.05.1924 r. - ukazuje się pierwszy akt założycielski BGK

Rozporządzenie Prezydenta RP (początek)

Ukazuje się Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o połączeniu (fuzji)  Państwowych Instytucji Kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego. Nowe rozporządzenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, podpisane również przez premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego, odwoływało się do Ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej z 11 stycznia 1924 r. Zmiany w stosunku do rozporządzenia prezydenta z 17 kwietnia 1924 r. wynikały ze zmian koncepcji dotyczących funkcjonowania nowego banku opracowywanych w Ministerstwie Skarbu oraz podczas dyskusji na posiedzeniach Rady Ministrów. Wspomnianymi w rozporządzeniu państwowymi instytucjami kredytowymi były trzy banki: Polski Bank Krajowy, utworzony w 1920 r. w miejsce działającego latach 1883-1920 Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Karkowskim z siedzibą we Lwowie; Państwowy Bank Odbudowy, utworzony w 1922 r. w miejsce  Zakładu Kredytowego dla Odbudowy, który z kolei powstał w 1921 r. w wyniku przekształcenia utworzonego w 1915 r. Galicyjskiego Wojennego Zakładu Odbudowy we Lwowie; Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich z siedzibą w Krakowie, a następnie we Lwowie, utworzonego w 1919 r. w wyniku przekształcenia powstałego w 1917 r. Galicyjskiego Miejskiego Zakładu Kredytowego z siedzibą w Krakowie.