Bank to ludzie

Jak zmienił się bank?

Ludzie

Jan Kanty Steczkowski (1862-1929)

Pierwszy prezes BGK w latach 1924-1927. Działa w założonym w Szwajcarii przez Henryka Sienkiewicza i Ignacego Paderewskiego Komitecie Generalnym Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Od kwietnia do 23 października 1918 r. był premierem i ministrem skarbu w rządzie powołanym przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego.

więcej

Gen. dr Roman Górecki (1889-1946)

Był prezesem BGK od 1927 r., wcześniej służył w Legionach Polskich, dowodził Korpusem Kontrolerów Wojska Polskiego oraz był zastępcą szefa Administracji Armii.

więcej

Czesław Klarner (1872-1957)

Wiceprezes pierwszej Rady Nadzorczej BGK w latach 1924-1926. Działacz gospodarczy, polityk. Jako wiceminister skarbu wspólnie z Władysławem Grabskim był autorem koncepcji utworzenia w 1924 r. Banku Gospodarstwa Krajowego.

więcej

Stefan Ossowski (1874-1936)

Wiceprezes Rady Nadzorczej BGK w latach 1926-1927. W 1913 r. wspólnie m.in. z J. K. Steczkowskim, pierwszym prezesem BGK, wszedł w skład komitetu organizacyjnego budowy Fabryki Związków Azotowych w Borach pod Jaworzem, którą wspólnie z Ignacym Mościckim zarządzał w latach 1914-1919. W okresach od 10 marca 1922 do 7 lipca 1922 r. i od 13 stycznia 1923 do 26 maja 1923 r. minister przemysłu i handlu w gabinetach premierów Antoniego Ponikowskiego, Artura Śliwińskiego i Władysława Sikorskiego.

więcej

Gen. bryg. dr Feliks Maciszewski (1884-1957)

Wiceprezes Rady Nadzorczej BGK w latach 1929-1931, w 1932 r. naczelny dyrektor BGK.Członek patriotycznego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, sędzia polowego sądu Legionów Polskich. Po rozwiązaniu Legionów w 1917 r. wraz z grupą prawników organizuje polskie sądownictwo, pracując jako sędzia Królestwa Polskiego w Radomiu i Lublinie

więcej

Stefan Starzyński (1893-1939)

Legendarny prezydent Warszawy w latach 1934-1939, Komisarz Cywilnym Obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. W latach 1927-1929 z ramienia ministerstwa skarbu członek Rady Nadzorczej BGK. W latach 1929-1932 wiceminister skarbu, a od grudnia 1932 do lipca 1934 r. wiceprezes BGK.

więcej

Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974)

Menadżer i gospodarczy wizjoner II RP. Wicepremier ds. gospodarczych i minister skarbu. II RP zawdzięczała mu powstanie i rozwój przemysłu chemicznego, polskiej floty handlowej, port w Gdyni, aktywizację Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, ośrodek przemysłowy w Stalowej Woli oraz Centralny Okręg Przemysłowy.

więcej

Wiesław Domaniewski (1896-1992)

Wiceprezes BGK od lipca do końca 1939 r. Był członkiem państwowych zespołów negocjujących w 1936 r. tzw. pożyczkę francuska i w maju 1939 r. angielską pożyczkę zbrojeniową (wiceprzewodniczący delegacji). Pracował jako członek zarządu Polish Research Center, polskiego ośrodka naukowego przy rządzie emigracyjnym RP.

więcej

Tadeusz Florjański

Pracownik przedwojennego oddziału BGK we Lwowie, a wcześniej lwowskiej centrali Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Wraz ze swoim bratem Władysławem w latach 1913-1914 był konstruktorem pierwszego wojskowego samolotu napędzanego silnikiem spalinowym, zbudowanego na terytorium nieistniejącej wtedy na mapach Polski. Po zajęciu Lwowa przez wojska rosyjskie, samolotu używano do lotów zwiadowczych.

więcej

Ludwik Szwykowski (1877-1965)

W latach 1926-1939 dyrektor oddziału BGK w Wilnie, znakomity żeglarz, w odrodzonej Polsce współtwórca Polskiego Związku Żeglarskiego, którego w latach 1926-1929 był prezesem. Twórca i pierwszy komandor Oficerskiego Yacht Klubu w Warszawie. Urodził się w Symferopolu. Ukończył gimnazjum w Wilnie i studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Handlowej w Antwerpii. W latach 1914-1918 wcielony do armii rosyjskiej. Po roku 1918 dyrektor Banku Zjednoczonych Przemysłowców w Warszawie.

więcej

Tadeusz Szempliński (1887-1940)

W latach 1928-1939 dyrektor oddziału BGK w Równem, gdzie za zasługi dla rozwoju miasta miał za życia ulicę swojego imienia. Urodzony w Warszawie, absolwent Warszawskiej Szkoły Realnej i Kursów Handlowych H.Chacikowskiego. W 1898 r. rozpoczyna swoją pierwszą pracę w „Domu Bankowym dla Handlu i Rolnictwa A. Radziszewski”, skąd w 1903 przechodzi do „Domu Bankowego W. Suchodolski i S-ka”, gdzie jako prokurent prowadzi ekspedycję bankową i wydział giełdowy.

więcej

dr Bronisław Burhardt (1892-1969)

Pracownik BGK w latach 1926-1940, z-ca kierownika oddziału BGK w Drohobyczu, od 1929 r. pracownik centrali BGK, kolejno kierownik Wydziału Likwidatury Kredytów Budowlanych, z-ca dyr. Departamentu/Wydziału Kredytów Budowlanych, p.o. kierownika oddziału BGK w Radomiu, z-ca dyr. Oddziału Głównego BGK, kierownik Wydziału Personalnego, kierownik Wydziału Inspekcji Centrali ds. Instytucji, od 1937 r. członek Dyrekcji BGK z tytułem z-cy dyrektora.

więcej

Zygmunt Wasserab (1890-1972)

Urodzony w Stryju (w II RP woj. Stanisławowskie), absolwent wydziału prawa i umiejętności politycznych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Żołnierz II Brygady Legionów Polskich, w marcu 1916 r. na froncie wołyńskim w stopniu chorążego jeden z założycieli „Drużyny Legionowej”, piłkarskiej reprezentacji Legionów.

więcej

Tadeusz Kudliński (1898-1990)

Pracownik krakowskiego oddziału BGK w latach 1924-1947, pisarz, animator krakowskiego życia teatralnego, wybitny krytyk teatralny, jednym z adeptów założonej przez niego przed wojną amatorskiej szkoły teatralnej był Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II.

więcej

dr Franciszek Cikowski (1893-1963)

Pracownik BGK w latach 1924-1949, kolejno w krakowskim oddziale BGK, a od 1933 r. w centrali banku w departamencie/wydziale kredytów budowlanych. Prezes zarządu Zrzeszenia Pracowników BGK, związku zawodowego działającego w banku od 1928 r. 8 grudnia 1938 r. na dziedzińcu Belwederu składał marszałkowi Rydz-Śmigłemu meldunek o zakupie przez pracowników banków państwowych dla armii samolotu bombowego „Łoś”.

więcej

Stanisław Wilczek (1904-1944)

Pracownik BGK w latach 1924-1944, żołnierz AK w stopniu ppor., ps. „Staszek”, zginął podczas Powstania Warszawskiego prawdopodobnie 24 września 1944 r. Urodzony w Tarnopolu, w listopadzie 1923 r. po ukończeniu rocznego kursu dla abiturientów w krakowskiej Akademii Handlowej rozpoczął pracę w katowickim oddziale Polskiego Banku Krajowego, jednego z trzech, których fuzja leżała u podstaw utworzenia w 1924 r. BGK.

więcej

Roman Romaszkan (1910-1956)

Jednym z 316 przerzuconych podczas II wojny do okupowanej Polski cichociemnych był por. Roman Romaszkan, w latach 1936-1939 przedwojenny pracownik katowickiego oddziału BGK, a po wojnie oddziału BGK w Białej. Urodzony we Lwowie, absolwent gimnazjum humanistycznego w Białej, gdzie w latach 1927 do drugiej połowy lat 30-tych jego ojciec Artur Romaszkan kierował oddziałem BGK.

więcej

Stanisław Jurjewicz (1897-1965)

Pracownik BGK w latach 1927-1949, z przerwą związaną z osadzeniem w niemieckim obozie koncentracyjnym od sierpnia 1944 do 8 maja 1945 r. Urodzony w Jurborgu nad Niemnem na terenach tzw. Litwy Kowieńskiej, w wyniku rozbiorów włączonych do imperium rosyjskiego, po zakończeniu I wojny terytorium państwa litewskiego.

więcej

Społeczność BGK