Tadeusz Szempliński (1887-1940)

Tadeusz Szempliński (1887-1940)

Tadeusz Szempliński

Otwarcie parku w Równem, za przecinającym wstęgę wojewodą wołyńskim H. Józewskim dyrektor oddziału BGK w Równem T. Szempliński, 1933 r., fot. Popiel, IKC, fot. NAC.

W latach 1928-1939 dyrektor oddziału BGK w Równem,  gdzie za zasługi dla rozwoju miasta miał za życia ulicę swojego imienia. Urodzony w Warszawie, absolwent Warszawskiej Szkoły Realnej i Kursów Handlowych H. Chacikowskiego. W roku 1900 zaczyna redagować i wydawać tygodnik „Przegląd Bankowy”, który na polskich terenach zaboru rosyjskiego był jedynym tego typu wydawnictwem. Podobnie unikalny status miał redagowany i wydawany przez Tadeusza Szemplińskiego tygodnik „Przegląd Współdzielczy”, poświęcony krzewieniu idei kooperacji, która dała początek ruchowi spółdzielczemu. Był też jednym z sygnatariuszy tzw. Deklaracji Stu, memoriału z 22 lutego 1916 r., którego treść, dotycząca kształtu Polski po odzyskaniu niepodległości, była efektem kompromisowego porozumienia wszystkich liczących się polskich ugrupowań politycznych. 

W 1915 r. wstępuje w szeregi Legionów Polskich, w latach 1918-1927 oficer WP, w którym służbę kończy w stopniu majora. Pracę w BGK rozpoczął w 1927 r. na stanowisku z-cy dyrektora oddziału w Równem, a w 1928 r. jego dyrektorem. Prezes BGK udziela Tadeuszowi Szemplińskiemu tzw. veniam studiorum, na mocy którego zwolniony on zostaje z obowiązku posiadania wyższego wykształcenia. Zasada veniam studiorum stosowana była w stosunku do inwalidów wojennych lub osób szczególnie zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Tadeusz Szempliński należał do osób tej drugiej kategorii.

Po wybuchu II wojny światowej i podjęciu przez kierownictwo BGK decyzji o ewakuacji centrali, oddział BGK w Równem został wybrany jako miejsce ewakuacji i tymczasowa siedziba centrali banku na czas wojny. 7 września 1939 r. do Równego dotarła kolumna samochodowa z zarządem BGK, a 9 września specjalny pociąg ewakuacyjny, którym ok. 350 pracowników centrali BGK wraz z rodzinami, najważniejszymi bankowymi aktami, walorami i depozytami wyruszyło rankiem 6 września  z warszawskiego Dworca Wschodniego. Po uruchomieniu w Równem centrali BGK do zarządu BGK

14 września dotarło polecenie wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego o ewakuacji zarządu i sztabu kryzysowego do Kołomyi. Ewakuowanymi pracownikami centrali oraz oddziałów, którym udało się dotrzeć do Równego, miał zająć się dyrektor oddziału Tadeusz Szempliński. Jednym z pierwszych aresztowanych w Równem był dyrektor oddziału BGK Tadeusz Szempliński. Po przewiezieniu do więzienia w Brześciu został w nim w 1940 r. według relacji rodziny zamordowany.