Jutro

Przedstawicielstwa

Od 95 lat naszą misją jest wsparcie społeczno-gospodarczego rozwoju Polski.
Realizujemy strategiczne projekty rozwojowe, finansując m.in. największe inwestycje infrastrukturalne. Staramy się, by mieszkania były bardziej dostępne dla polskich rodzin oraz pobudzamy  rozwój polskich firm w kraju i za granicą. Jesteśmy inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

Nasi pracownicy mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Mamy unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz w dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywamy znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest  obecnie najważniejszym dokumentem w polityce gospodarczej Polski.

Celem działalności BGK jest promowanie właściwych postaw w biznesie, dlatego podejmujemy szereg inicjatyw promujących społecznie odpowiedzialną przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów. Aby lepiej wspierać polskie firmy za granicą, a także aktywnie uczestniczyć w unijnych procesach legislacyjnych, otworzyliśmy w 2018 roku nasze pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo, które mieści się w Brukseli. W jubileuszowym 2019 roku, zawitamy do  Frankfurtu, a w kolejnych miesiącach otworzymy kolejne nasze placówki w Europie i poza nią.

Dzięki obecności za granicą, w BGK tworzymy możliwości, które pozwalają na bieżąco identyfikować potrzeby polskich przedsiębiorców, wspierać ich działalność za granicą, a także dzielić się informacjami i współpracować na miejscu z lokalnymi instytucjami i bankami rozwoju.  


Trójmorze

Bank Gospodarstwa Krajowego został powołany w 1924 roku, żeby pobudzać rozwój gospodarczy Polski. Ta misja pozostaje niezmienna już od 95 lat. Tak kilkadziesiąt lat temu, jak i dzisiaj, BGK finansuje największe inwestycje infrastrukturalne w kraju.

Myśl o wykorzystaniu efektu synergii w rozwoju gospodarczym Polski i Europy, doprowadziła do stworzenia idei ponadnarodowego wehikułu inwestycyjnego, czyli Funduszu Trójmorza. Jego zadaniem jest finansowanie kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie od Bałtyku po Morze Czarne i Adriatyk. Współzałożycielami Funduszu są instytucje rozwoju z państw Trójmorza, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego.

Sama Inicjatywa Trójmorza została powołana w 2015 roku na szczeblu prezydentów państw jako platforma współpracy  grupy krajów, do których należą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Inicjatywa Trójmorza ma na celu m.in. rozbudowę infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej na linii Północ-Południe, poprzez wspieranie projektów transgranicznych i makroregionalnych o znaczeniu strategicznym dla państw regionu.

Więcej na temat inwestycji infrastrukturalnych w regionie Trójmorza przeczytasz w raporcie przygotowanym przez ośrodek analityczny SpotData we współpracy z BGK.